Clubul Sportiv Universitar Braşov scoate la concurs două posturi de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială:

Postul - antrenor de tir sportiv, cu studii superioare, cu jumătate de normă;

Postul - antrenor de rugby, cu studii medii, cu jumătate de normă;

Dosarele se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp Q, parter, Braşov), până în data de 04.01.2018, orele 15:00.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se afişează la avizierul Clubului Sportiv Universitar Braşov; informaţii suplimentare se pot obţine la adresa http://www.csu.ro.

Condiţiile de participare (conf. HG nr. 286/23.03.2011) sunt prezentate la pct. I.

Probe de concurs:

 1. probă scrisă;
 2. interviu.

Îndeplinirea condiţiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs.

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte.

Tematica şi bibliografia sunt prezentate la pct. II.

După fiecare probă, candidaţii pot depune contestaţii la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp Q, parter, Braşov), între orele: 09.00-15.00, în termenele stabilite prin calendarul prezentat la pct. III.

 1. Condiţii de participare la concurs
 2. Condiţii generale de participare la concurs:

- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu în România;

- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii) care împiedică înfăptuirea justiţiei sau de fals, ori a săvârşirii unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condiţii specifice de participare la concurs:
 2. Post antrenor tir

- studii superioare ;

- minim 10 ani experientă în domeniul tir-sportiv;

- minim 5 ani in activitatea internationala specifica;

- curs de initiere, pregatire teoretica si practica pe linii de arme si munitii;

- carnet de arbitru tir sportiv;

- carnet antrenor tir sportiv;

- atestat de instructor in poligonul de tragere;

- activitate de voluntariat in tir sportiv si alte activitati sportive;

 1. Post antrenor rugby

- absolvent al scolii naționale de antrenori (2 ani);

- carnet de antrenor gradul V;

- minim 2 ani vechime în specialitate (rugby);

 1. Dosarul de concurs va cuprinde:
 2. Post antrenor tir
 1. Cerere tip; (formular tipizat care se poate obţine de la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp Q, parter, Braşov) sau de pe site-ul CSU, la adresa:http://www.csu.ro;
 2. Copii după:
  • Cartea de identitate/ paşaport;
  • Documentele care atestă studiile şi îndeplinirea unor condiţii specifice postului;

(Actele prevăzute la pct. b) vor fi prezentate şi în original în vederea validării conformităţii copiilor cu originalele).

 1. Cazier judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere;

(Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului).

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel mult 6 luni înainte de începerea concursului, de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate);
 2. Curriculum vitae (format Europass).
 1. Post antrenor rugby
 1. Cerere tip; (formular tipizat care se poate obţine de la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp Q, parter, Braşov) sau de pe site-ul CSU, la adresa:http://www.csu.ro;
 2. Copii după:
  • Cartea de identitate/ paşaport;
  • Documentele care atestă studiile şi îndeplinirea unor condiţii specifice postului;

(Actele prevăzute la pct. b) vor fi prezentate şi în original în vederea validării conformităţii copiilor cu originalele).

 1. Curriculum vitae (format Europass).
 1. Bibliografia de concurs:
 2. Post antrenor tir
 1. Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată 2009
 2. H.G. nr. 1447 din 2007 cu modificările şi completările ulterioare
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSU Braşov
 4. Teoria şi metodologia antrenamentului. Periodizarea, Bompa T.O., Ed. Ex Ponto, Bucureşti
 1. Post antrenor rugby
 1. Specializarea posturilor – Rugby, autor Vasile Constantin-Mao, Editura FEST, 2002 ;
 2. Rugby – strategia formativă a jucătorilor, autor dr Dan Badea, Editura FEST, 2003 ;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSU Braşov

III. Calendarul (comun) de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor:

Nr. crt.

Etapă concurs

Data / Perioada

Ora

Sala

1.

Selecţia dosarelor de înscriere

05.01.2018

   

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

05.01.2018

   

Depunerea contestaţiilor

08.01.2018

12.00 – 15.00

Secretariatul CSU

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

09.01.2018

   

2.

Proba scrisă (redactare lucrare sau test grilă)

10.01.2018

09:00

Sediul CSU

Afişarea rezultatelor de la proba scrisă

10.01.2018

   

Depunerea contestaţiilor

11.01.2018

8.00 – 15.00

Secretariatul CSU

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

12.04.2018

   

3.

Interviu

(conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs)

15.01.2018

10.00

Sediul CSU

Afişarea rezultatelor de la interviu

15.01.2018

   

Depunerea contestaţiilor

16.01.2018

8.00 – 15.00

Secretariatul CSU

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

17.01.2018

   

4.

Afişarea rezultatelor finale

18.01.2018

   

DIRECTOR,

ING. GABRIEL-NICOLAE CALANCEA


 

DOMNULE DIRECTOR

            Subsemnatul/a..................................................................................................., domiciliat/ă în judeţul............................, localitatea ......................................, str. ..................................................., nr. .........., bl. ... ......, sc. ......, ap........., nr. de telefon ....................................., posesor/posesoare C.I. seria ..... nr.........................., eliberat de ...................................., la data de ........................., vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ..................................................................., pe durată ............................................................, la Clubul Sportiv Universitar Brașov .

            Anexez cererii următoarele documente:

 1. Copia cărţii de identitate/ paşaport;
 2. Copiile documentelor care atestă studiile;
 3. Copia carnetului de muncă/ Adeverinţă de vechime în muncă;
 4. Cazierul judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae.

Data: ............................                          

                                                                

                                                                            Nume, prenume, semnătură

                                                                            ............................................

 


LISTA

Rezultate analiză dosare

Obținute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială la Clubul Sportiv Universitar Brașov:

Postul – antrenor de tir sportiv, cu studii superioare, cu jumătate de normă;

Postul – antrenor de rugby, cu studii medii, cu jumătate de normă  

Nr. crt.

Numele și prenumele

 

Rezultatul

Admis/Respins

Motivație

1.

ION ȘTEFAN-RAREȘ

Admis

 

2.

DUȚĂ EMILIAN

Admis

 

 Contestațiile se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Brașov (Str. Universității nr. 1, corp Q parter) în data de 08.01.2018 între orele       12.00 – 15.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor se va afișa la avizierul CSU Brașov și pe site-ul clubului, www.csu.ro.

05.01.2018


CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR BRASOV

Str. Universității nr. 1, corp Q, parter

LISTA

Rezultate proba scrisă obținute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială

Postul – antrenor de tir sportiv, cu studii superioare,cu jumătate de normă

Postul – antrenor de rugby, cu studii medii,cu jumătate de normă

Nr. crt.

Numele și prenumele

 

Punctajul final

Rezultatul:

Admis/Respins

1.

ION ȘTEFAN – RAREȘ

87,50

Admis

2.

DUȚĂ EMILIAN

87,50

Admis

   Contestațiile se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Brașov (Str. Universității nr. 1, corp Q, parter) până la data de 11.01.2018 între orele 08.00 – 15.00.

     Rezultatul soluționării contestațiilor se va afișa la avizierul CSU Brașov și pe site-ul clubului, www.csu.ro.


CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR BRASOV

Str. Universității nr. 1, corp Q, parter

LISTA

Rezultate proba interviu obținute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială la Clubul Sportiv Universitar Brașov

Postul – antrenor de tir sportiv, cu studii superioare, cu jumătate de normă

Postul – antrenor de rugby, cu studii medii, cu jumătate de normă

Nr. crt.

Numele și prenumele

 

Punctajul final

Rezultatul:

Admis/Respins

1.

ION ȘTEFAN – RAREȘ

91,00

Admis

2.

DUȚĂ EMILIAN

91,75

Admis

   Contestațiile se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Brașov (Str. Universității nr. 1, corp Q, parter) până la data de 16.01.2018 între orele 08.00 – 15.00.

     Rezultatul soluționării contestațiilor se va afișa la avizierul CSU Brașov și pe site-ul clubului, www.csu.ro.

Comisia de concurs

 

15.01.2018


Clubul Sportiv Universitar Braşov

Listă rezultate probă scrisă/interviu/finale

obţinute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială din cadrul Clubului Sportiv Universitar Brașov

Postul – antrenor de tir sportiv, cu studii superioare, cu jumătate de normă

Postul – antrenor de rugby, cu studii medii, cu jumătate de normă

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

Rezultat

Admis / Respins

1

ION ȘTEFAN – RAREȘ

89,25

ADMIS

2

DUȚĂ EMILIAN

89,62

ADMIS

Comisia de concurs

           

            Data: 18.01.2018