DOMNULE DIRECTOR

            Subsemnatul/a..................................................................................................., domiciliat/ă în judeţul............................, localitatea ......................................, str. ..................................................., nr. .........., bl. ... ......, sc. ......, ap........., nr. de telefon ....................................., posesor/posesoare C.I. seria ..... nr.........................., eliberat de ...................................., la data de ........................., vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ..................................................................., pe durată ............................................................, la Clubul Sportiv Universitar Brașov .

            Anexez cererii următoarele documente:

  1. Copia cărţii de identitate/ paşaport;
  2. Copiile documentelor care atestă studiile;
  3. Copia carnetului de muncă/ Adeverinţă de vechime în muncă;
  4. Cazierul judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere;
  5. Adeverinţă medicală;
  6. Curriculum vitae.

Data: ............................                          

                                                                

                                                                            Nume, prenume, semnătură

                                                                            ............................................