Clubul Sportiv Universitar Braşov scoate la concurs două posturi de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială:

Postul - antrenor de tir sportiv, cu studii superioare, cu jumătate de normă;

Postul - antrenor de rugby, cu studii medii, cu jumătate de normă;

Dosarele se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp Q, parter, Braşov), până în data de 04.01.2018, orele 15:00.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se afişează la avizierul Clubului Sportiv Universitar Braşov; informaţii suplimentare se pot obţine la adresa http://www.csu.ro.

Condiţiile de participare (conf. HG nr. 286/23.03.2011) sunt prezentate la pct. I.

Probe de concurs:

 1. probă scrisă;
 2. interviu.

Îndeplinirea condiţiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs.

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte.

Tematica şi bibliografia sunt prezentate la pct. II.

După fiecare probă, candidaţii pot depune contestaţii la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp Q, parter, Braşov), între orele: 09.00-15.00, în termenele stabilite prin calendarul prezentat la pct. III.

 1. Condiţii de participare la concurs
 2. Condiţii generale de participare la concurs:

- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu în România;

- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii) care împiedică înfăptuirea justiţiei sau de fals, ori a săvârşirii unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condiţii specifice de participare la concurs:
 2. Post antrenor tir

- studii superioare ;

- minim 10 ani experientă în domeniul tir-sportiv;

- minim 5 ani in activitatea internationala specifica;

- curs de initiere, pregatire teoretica si practica pe linii de arme si munitii;

- carnet de arbitru tir sportiv;

- carnet antrenor tir sportiv;

- atestat de instructor in poligonul de tragere;

- activitate de voluntariat in tir sportiv si alte activitati sportive;

 1. Post antrenor rugby

- absolvent al scolii naționale de antrenori (2 ani);

- carnet de antrenor gradul V;

- minim 2 ani vechime în specialitate (rugby);

 1. Dosarul de concurs va cuprinde:
 2. Post antrenor tir
 1. Cerere tip; (formular tipizat care se poate obţine de la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp Q, parter, Braşov) sau de pe site-ul CSU, la adresa:http://www.csu.ro;
 2. Copii după:
  • Cartea de identitate/ paşaport;
  • Documentele care atestă studiile şi îndeplinirea unor condiţii specifice postului;

(Actele prevăzute la pct. b) vor fi prezentate şi în original în vederea validării conformităţii copiilor cu originalele).

 1. Cazier judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere;

(Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului).

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel mult 6 luni înainte de începerea concursului, de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate);
 2. Curriculum vitae (format Europass).
 1. Post antrenor rugby
 1. Cerere tip; (formular tipizat care se poate obţine de la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp Q, parter, Braşov) sau de pe site-ul CSU, la adresa:http://www.csu.ro;
 2. Copii după:
  • Cartea de identitate/ paşaport;
  • Documentele care atestă studiile şi îndeplinirea unor condiţii specifice postului;

(Actele prevăzute la pct. b) vor fi prezentate şi în original în vederea validării conformităţii copiilor cu originalele).

 1. Curriculum vitae (format Europass).
 1. Bibliografia de concurs:
 2. Post antrenor tir
 1. Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată 2009
 2. H.G. nr. 1447 din 2007 cu modificările şi completările ulterioare
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSU Braşov
 4. Teoria şi metodologia antrenamentului. Periodizarea, Bompa T.O., Ed. Ex Ponto, Bucureşti
 1. Post antrenor rugby
 1. Specializarea posturilor – Rugby, autor Vasile Constantin-Mao, Editura FEST, 2002 ;
 2. Rugby – strategia formativă a jucătorilor, autor dr Dan Badea, Editura FEST, 2003 ;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSU Braşov

III. Calendarul (comun) de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor:

Nr. crt.

Etapă concurs

Data / Perioada

Ora

Sala

1.

Selecţia dosarelor de înscriere

05.01.2018

   

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

05.01.2018

   

Depunerea contestaţiilor

08.01.2018

12.00 – 15.00

Secretariatul CSU

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

09.01.2018

   

2.

Proba scrisă (redactare lucrare sau test grilă)

10.01.2018

09:00

Sediul CSU

Afişarea rezultatelor de la proba scrisă

10.01.2018

   

Depunerea contestaţiilor

11.01.2018

8.00 – 15.00

Secretariatul CSU

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

12.04.2018

   

3.

Interviu

(conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs)

15.01.2018

10.00

Sediul CSU

Afişarea rezultatelor de la interviu

15.01.2018

   

Depunerea contestaţiilor

16.01.2018

8.00 – 15.00

Secretariatul CSU

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

17.01.2018

   

4.

Afişarea rezultatelor finale

18.01.2018

   

DIRECTOR,

ING. GABRIEL-NICOLAE CALANCEA