Clubul Sportiv Universitatea Braşov scoate la concurs un post de administrator patrimoniu I – șef birou organizare competiţii sportive, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată.

Dosarele se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitatea Braşov (Str. Universităţii, Nr. 1, Corp F, parter, Braşov), până în data de 18.07.2016, orele 15:00.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se afişează la avizierul Clubului Sportiv Universitatea Braşov. Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa http://www.csu.ro.

Condiţiile de participare (conf. HG nr. 286/23.03.2011) sunt prezentate la pct. I.

Probe de concurs:

1. probă scrisă;

2. interviu.

Îndeplinirea condiţiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs.

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte.

Tematica şi bibliografia sunt prezentate la pct. II.

După fiecare probă, candidaţii pot depune contestaţii la Secretariatul Clubului Sportiv Universitatea Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp F, parter, Braşov), între orele: 09.00-15.00, în termenele stabilite prin calendarul prezentat la pct. III.

I. Condiţii de participare la concurs

1. Condiţii generale de participare la concurs:

- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu în România;

- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii) care împiedică înfăptuirea justiţiei sau de fals, ori a săvârşirii unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii superioare;

- vechime în organizarea de competiții sportive de minim 5 ani .

3. Dosarul de concurs va cuprinde:

 1. Cerere tip; (formular tipizat care se poate obţine de la Secretariatul Clubului Sportiv Universitatea Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp F, parter, Braşov) şi de pe site-ul CSU, la adresa: http://www.csu.ro;
 2. Copii după:

-          Cartea de identitate/ paşaport;

-          Documentele care atestă studiile şi îndeplinirea unor condiţii specifice;

-          Carnetul de muncă/ Adeverinţă de vechime în muncă;

(Actele prevăzute la pct. 2 vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea).

 1. Cazier judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere;

(Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului).

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel mult 6 luni înainte de începerea concursului, de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate);
 2. Curriculum vitae (format Europass).

II. Bibliografia de concurs:

 1. Legea 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive;
 2. Petru BANIAŞ, Managementul competițiilor sportive organizate de cluburile universitare.
Nr. crt. Etapă concurs Data/ Perioada Ora Sala
1. Selecţia dosarelor de înscriere 19.07.2016    
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 19.07.2016    
Depunerea contestaţiilor 20.07.2016 12.00 – 15.00 Secretariatul CSU
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 20.07.2016    
2. Proba scrisă (redactare lucrare sau test grilă) 21.07.2016 09:00 Sediul CSU
Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 21.07.2016    
Depunerea contestaţiilor 22.07.2016 8.00 – 15.00 Secretariatul CSU
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 22.07.2016    
3.

Interviu

(conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs)

25.07.2016 10.00 Sediul CSU
Afişarea rezultatelor de la interviu 25.07.2016    
Depunerea contestaţiilor 26.07.2016 8.00 – 15.00 Secretariatul CSU
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 26.07.2016    
4. Afişarea rezultatelor finale 26.07.2016    

 

Clubul Sportiv Universitatea Braşov scoate la concurs un post de şofer, cu angajare pe perioadă nedeterminată.

Dosarele se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitatea Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp F, parter, Braşov), până în data de 18.07.2016, orele 15:00.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se afişează la avizierul Clubului Sportiv Universitar Braşov; informaţii suplimentare se pot obţine la adresa http://www.csu.ro.

Condiţiile de participare (conf. HG nr. 286/23.03.2011) sunt prezentate la pct. I.

Probe de concurs:

1. probă scrisă;

2. interviu.

Îndeplinirea condiţiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs.

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte.

Tematica şi bibliografia sunt prezentate la pct. II.

După fiecare probă, candidaţii pot depune contestaţii la Secretariatul Clubului Sportiv Universitatea Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp F, parter, Braşov), între orele: 09.00-15.00, în termenele stabilite prin calendarul prezentat la pct. III.

I. Condiţii de participare la concurs

1. Condiţii generale de participare la concurs:

- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu în România;

- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii) care împiedică înfăptuirea justiţiei sau de fals, ori a săvârşirii unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

2. Condiţii specifice de participare la concurs:

-          permis conducere categoriile B,C şi E          

-          cunoştinţe generale: legislaţie rutieră

-          vechime: minim 3 ani

-          alte condiţii specifice conform fişei postului

3. Dosarul de concurs va cuprinde:

 1. Cerere tip; (formular tipizat care se poate obţine de la Secretariatul Clubului Sportiv Universitatea Braşov (str. Universităţii, nr. 1, corp F, parter, Braşov) şi de pe site-ul CSU, la adresa: http://www.csu.ro;
 2. Copii după:

-          Cartea de identitate/ paşaport;

-          Documentele care atestă studiile şi îndeplinirea unor condiţii specifice;

-          Carnetul de muncă/ Adeverinţă de vechime în muncă;

(Actele prevăzute la pct. 2 vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea).

 1. Cazier judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere;

(Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului).

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel mult 6 luni înainte de începerea concursului, de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate);
 2. Curriculum vitae (format Europass).

II. Bibliografia de concurs:

 1. Codul rutier

III. Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului:

Nr. crt. Etapă concurs Data/ Perioada Ora Sala
1. Selecţia dosarelor de înscriere 19.07.2016    
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 19.07.2016    
Depunerea contestaţiilor 20.07.2016 12.00 – 15.00 Secretariatul CSU
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 20.07.2016    
2. Proba scrisă (redactare lucrare sau test grilă) 21.07.2016 09:00 Sediul CSU
Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 21.07.2016    
Depunerea contestaţiilor 22.07.2016 8.00 – 15.00 Secretariatul CSU
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 22.07.2016    
3.

Interviu

(conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs)

25.07.2016 10.00 Sediul CSU
Afişarea rezultatelor de la interviu 25.07.2016    
Depunerea contestaţiilor 26.07.2016 8.00 – 15.00 Secretariatul CSU
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 26.07.2016    
4. Afişarea rezultatelor finale 26.07.2016    

 

Cerere angajare post vacant:

 

DOMNULE  DIRECTOR,

            Subsemnatul/a..................................................................................................., domiciliat/ă în judeţul............................, localitatea ......................................, str. ..................................................., nr. .........., bl. ... ......, sc. ......, ap........., nr. de telefon ....................................., posesor/posesoare C.I. seria ..... nr.........................., eliberat de ...................................., la data de ........................., vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ..................................................................., pe durată ............................................................, la Clubul Sportiv Universitatea Brașov .

            Anexez cererii următoarele documente:

 1. Copia cărţii de identitate/ paşaport;
 2. Copiile documentelor care atestă studiile;
 3. Copia carnetului de muncă/ Adeverinţă de vechime în muncă;
 4. Cazierul judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae.

Data: ............................                           

                                                                 

                                                                              Nume, prenume, semnătură

                                                                              ............................................